БРУНАТА ООД е организация, която извършва разработка, производство, монтаж, продажби, поддръжка и дистанционно управление на уреди и системи за топлопреносни процеси и абонатни станции; топлинно счетоводство. Чрез своя професионален опит и коректност във взаимоотношенията със своите партньори, дружеството е завоювало добри позиции на българския и международните пазари. Ръководството се ангажира с постигането на най-добри практики по отношение на управлението на околната среда. Тази политика изразява нашата готовност и желание да бъдем отговорни към околната среда и да намалим екологичното въздействие на нашата организация. За целта, ръководството на БРУНАТА ООД декларира, че:

  • в своята дейност дружеството спазва нормативните изисквания за съответствие с действащото законодателство по отношение на управлението на околната среда, като същевременно отчита очакванията и изискванията на всички заинтересовани страни;
  • предотвратява замърсяванията на околната среда, стреми се да намалява екологичното въздействие на компанията при изпълнение на търговските и производствени дейности;
  • поема ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността по управление на околната среда чрез измерване и анализиране на въздействията и възможностите;
  • обезпечава с всички необходими ресурси системата за управление на околната среда.
  • прилага подход на управление за осъзнаване на индивидуалните задължения на персонала по отношение на управление на околната среда, в т.ч. предотвратяване на замърсяване съобразно дейностите в организацията. Това включва мотивиране, формиране на фирмена култура, обучаване и квалифициране на персонала.
  • политиката по околна среда на Бруната ООД осигурява рамка за формулиране и реализиране на общи и конкретни цели за управление на околната среда, които са насочени към устойчиво използване на ресурсите, рециклиране, мониторинг и управление на отпадъци и развитие и поддържане на активна информационна политика по отношение на екологичното представяне на фирмата;

Като Управител на БРУНАТА ООД, декларирам личното си участие и отговорност в поддържането и непрекъснатото подобряване на Системата за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015, осигуряване на всички необходими ресурси за изпълнение на обявената политика по околната среда и реализация на планираните цели.

С уважение,

Инж. Николай Жечков