920 5

 

Въпрос: Какво представлява дистанционното отчитане?

Отговор: Дистанционното отчитане позволява отчитане на данни от водомери, топломери, разпределители, електромери и други уреди, без посещение в жилището.

За да избегне загубата на време за своите клиенти, Бруната разработи радио система за отчитане на уреди за дялово разпределение.

Решението е безжично и просто, и на много приемлива цена.

 

Въпрос: Как работи системата за радио отчитане на Бруната?

Отговор: Системата отчита уредите на Бруната дистанционно, тъй като всички те са оборудвани с радиопредавател. Служителите на фирмата отчитат показанията им с дистанционен приемник, без да влизат в жилището на абонатите. След това данните се прехвърлят в сървъра на Бруната.

При желание на всички абонати от Етажната собственост, потреблението може да се отчита ежемесечно или годишно. Радио системата на Бруната е идеалното решение за сгради, които желаят месечно разпределение на изразходваната енергия, както и в случаите, когато достъпът до жилището е проблем.

 

Въпрос: Какво представлява прогнозният дял?

Отговор: Прогнозният дял се определя на база на потреблението от предходния период. Той представлява съотношението на количеството енергия, изразходвана за отопление на имота към общото количество за цялата сграда.

 

Въпрос: Каква информация показва дисплеят на електронния разпределител на Бруната и в кой момент преди отоплителния сезон се нулира регистъра на деленията?

Отговор: Уредите Бруната се програмират в момента на монтажа, така че натрупването на деленията за отоплителния сезон да стартира винаги от нула. Зануляването става всяка година на 1-ви октомври. Деленията за текущия сезон се натрупват в паметта в регистър „Отчет” (или символът незатворен кръг), а в регистър „Отчет стар” (или затворен кръг) се пазят деленията за предходния сезон. Уредът пази и натрупаните деления за предишни сезони, но те не се изписват на екрана.

Други данни, които се изписват на екрана са „Номер на уреда” (символът #) и „Скала”.

 

Въпрос: Какво представлява скалата на електрония разпределител на Бруната и как се настройва тя?

Отговор: В момента на монтажа, всеки електронен разпределител Бруната се програмира с предварително определена скала, зависеща от мощността на радиатора. Това се прави, за да може при всички уреди в една Етажната собственост едно деление да отговаря на едно и също количество енергия.

В някои случаи тази скала не е точно изчислена в момента на монтажа на уреда и се налага препрограмирането й впоследствие, а съответно и преизчисляване на регистрираните деления към действителната. Поради тази причина на отчетните формуляри е отпечатана действителната скала, както и контролна колона за отбелязване на разликите.

 

Въпрос: Има ли връзка между отопляемия обем и сметката за топлинна енергия?

Отговор: След монтиране на разпределителите и термостатичните вентили на радиаторите, понятието „отопляем обем” не може да служи за изчисляване на изразходвана топлинна енергия. Така например, радиаторите в две еднакви помещения могат да се ползват по напълно различен начин - изключени, включвани периодично или непрекъснато работещи на различна степен на темостатичните вентили. Показател за работата на радиаторите са регистрираните от уредите деления и сумите за отопление на имотите зависят единствено от техния брой.

 

Въпрос: От какво зависи цената на топлата вода?

Отговор: Цената на 1 м³ топла вода зависи от енергията за подгряването й. Тя от своя страна се изчислява за всяка сграда и всеки период, като отчетената енергия по топломера в абонатната станция през летните месеци се раздели на количеството на подгрятата вода. Тъй като в авансовите сметки не разполагаме с точни данни за потреблението по отделните имоти и начислението се извършва на база, полученият специфичен разход също е прогнозен. След годишното отчитане на водомерите тази стойност се преизчислява според действителните им показания.

Теоретично за загряване на 1 м³ вода от 10˚С до 55˚С са необходими 52.3 КВтч, но част от постъпилата в сградата енергия се отделя като топлина от водопроводната инсталация на сградата. Количеството й зависи от наличието на рециркулация, от изолацията на вертикалните щрангове, както и от техния брой. Удобството веднага щом се пусне кранът да потече топла вода се плаща с енергията за постоянното и дозагряване. Тези разходи не се отчитат отделно и се разпределят между потребителите според изразходваното количество топла вода. Получава се така, че колкото по-малко вода се използва в дадена сграда, толкова по-висока е цената й.

 

Въпрос: Какво е „щранг-лира”, какво е „лира” и как се изчислява потребената от тях енергия?

Отговор: „Щранг-лирата” представлява две тръби, които са предвидени по проект да отопляват помещенията самостоятелно, без наличие на допълнително свързани към тях радиатори. Те не са елемент от сградната инсталация, а представляват общо отоплително тяло за апартаментите от вертикалата.

Тъй като щранг-лирите са общи отоплителни тела, няма техническа възможност за монтиране на разпределители върху тях. Не е възможно и да бъде регулирана отделената от тях топлина. По тази причина енергията за щранг-лирите се получава по изчислителен път, по реда наМетодиката за дялово разпределение като отоплително тяло без наличие на измерителен уред.

„Лирата” е тръбно отоплително тяло, което се захранва от преминаващ през помещението вертикален щранг. Аналогично на радиаторите, лирите се оборудват с разпределители и вентили.

Свързването на лира към щранг-лирата не променя състоянието и предназначението на щранг-лирата, и начисляването на сметки за отопление на база мощността на двете тръби не се преустановява.

 

Въпрос: Какви данни включва формуляра за отчет?

Отговор: Формулярът за отчет на фирма Бруната съдържа основни данни за имота и показанията на измерителните уреди – разпределители и водомери за гореща вода.

Колоната „стар” се отнася само за разпределителите и в нея срещу всеки радиатор се записват деленията от регистър „Отчет стар”, които са за предходния отоплителен сезон. Те служат единствено за сравнение на потреблението.

Съседната колона е за нанасяне на отчетите от последния отоплителен сезон, които се използват за изготвяне на изравнителната сметка.

На реда за водомерите за топла вода е отпечатано показанието, до което са начислени авансовите сметки и съответния месец, а на ръка от отчетната група се нанасят моментните отчети. Разликата между тези две показания показва количеството топла вода за доплащане или връщане.

 

Въпрос: Отоплителният сезон започна, но радиаторът не грее добре. Какво да направя?

Отговор: Една от често срещаните причини за този проблем е, че в радиатора има въздух. За да освободите радиатора от въздуха в него, отворете всички термостатни вентили на максимална степен за 5 дни. Ако няма резултат от отварянето на вентилите, свържете се с нас.

За да предотвратите появата на подобен проблем, преди новия отоплителен сезон оставете вентилите максимално отворени.

 

Въпрос: Радиаторът грее при затворен термостатичен вентил. Какво да направя?

Отговор: Възможна причина е появата на твърди частици в инсталацията – те пречат на нормалната работа на вентила. В този случай съществува възможност за машинно и ръчно почистване.

При възникване на подобен проблем, не се колебайте да се свържете с нас за помощ